Licencia Creative Commons
VECLUS-HERITAGE Veclus Facebook
Torna a Veclus Contacte


      Cursos de patrimoni


Els Cursos de Patrimoni estan oberts a tothom, per bé que la seva gènesi s’orienta a dos grans àmbits: per una banda al col·lectiu de professionals que de manera directa o indirecta intervenen o treballen  sobre el patrimoni construït. Per altra banda a tots aquells interessats en l'arquitectura històrica i els seu valors com a patrimoni comú.

Cursos de recerca

Barcelona


http://www.egipciaques.info/
Catalunya

Egipciaques 2009

 Cursos de divulgació
Plantejats en el format de conferències monogràfiques i  independents, els Cursos de Recerca pretenen posar a l'abast dels interessats els coneixements tècnics i històrics necessaris per a conèixer i valorar el patrimoni construït, amb especial atenció a l'edilícia històrica barcelonina i catalana. El nostre temari inclou sempre els resultats més recents de les recerques així com les seves novetats i descobertes, ja siguin constructives o documentals.  


Trobades de les EgipciaquesTreball realitzat entre els anys 2005-2006 per a la Direcció general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya dins d'un equip multidisciplinari amb l'objectiu de conèixer el procés constructiu històric de l'església. Les recerques posaren al descobert noves dades i elements significatius pel que fa a l'evolució crono-estructural de l'edifici. Així, van poder ser estudiats directament una petita part dels fonaments de l'edifici i de les seves cobertes, a més dels traus de bastida que encara avui dia són visibles. Entre d'altres novetats es pogué determinar la presència dels arcs torals diafragmàtics i la seqüència crono-estructural de l'església des dels seus origens fins el present.

Durada de la conferència : 1h. i 30 min
.
Cursos de recerca


BarcelonaSignatura Puig i Cadafalch


El deteriorament del parament de la façana de final del segle XIX comportà la caiguda de pedres i l'urgent necessitat de la seva restauració, l'any 2002. Els treballs de recerca s'iniciaren l'any 2004 i es realitzaren dins d'un equip pluridiciplinari encarregat de conèixer la història i especificitats del sistema constructiu d'aquest frontis de la Seu barcelonina, així com el seu estat de conservació i funcionament estructural. En el decurs de les recerques es posaren al descobert algunes de les gafes metàl·liques que subjectaven la nova façana obra de Josep Oriol Mestres (1887-1890) al frontis gòtic projectat i parcialment construït pel mestre Arnau Bergués entre 1400 i 1420.

Durada de la conferència: 1h. i 30 min
.Bastides
Imatges Santa Maria del Mar
Boqeria 12
Imatges
Premsa

La realització de l'estudi històrico-arquitectònic de la finca l'any 2008 posà al descobert l'àmplia trajectòria històrica de l'edificació. Amb uns orígens clarament barrocs que encara són visibles a les llindes i muntants de les portes dels balcons de les façanes, l'estructura mostrava evidències materials d'una important reforma d'inici del segle XIX, visible en els forjats i voltes del pis principal. Amb tot, l'aspecte més destacat del treball fou la localització als arxius del projecte de reforma d'un jove Puig i Cadafalch (1898), un document que va permetre atribuir-li, entre d'altres elements,  l'acabat del frontis principal de l'edifici.

Durada de la conferència: 1h. i 30 min.


Tradicionalment, la fesomia i sistema de desguàs de les cobertes de les grans esglésies gòtiques barcelonines ha estat associada a solucions de solera. Les recerques realitzades a diferents cobertes de les basíliques de la ciutat, en especial a l'església del Pi,  semblen  posar de manifest  un panorama cronològicament  i material  força més complex. Efectivament, comencem a conèixer les solucions arquitectòniques originals (segles XIV i XV), on s'hi combinen des de paviments continus de morter de calç a solucions de teula àrab. Altrament, les investigacions han permès la concreció material  de les contínues i successives reformes del coronament de l'edifici, amb les obres barroques (segle XVIII), les reformes de la fi del segle XIX i finalment les restauracions realitzades d'ençà 1940.

Durada de la conferència: 1h. i 30 min.


Boqueria, 12. Un nou Puig i Cadafalch:  La recerca


La basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
 Història d’un procés constructiu


La façana major de la Catedral de Barcelona.
 Història  i restauració
Article en xarxaLa construcció de les cases a la Barcelona romànicaMonogràfic dedicat a presentar les característiques materials i de projecte arquitectònic que identifiquen l'edilícia domèstica a la Barcelona dels segles XI, XII i XIII. Es fa especial èmfasi en els exemples conservats i en els elements i peces que s'han descobert i posat en valor en els diferents estudis realitzats al llarg d'aquests anys.

Durada de la conferència: 1h.És en l'arquitectura domèstica més que en cap altra on els materials constructius ens identifiquen èpoques i projectes. L'experiència aconseguida després de l'estudi de més de mil edificacions de diferent origen històric i entitat arquitectònica, ha possibilitat l'ordenació cronològica i formal dels acabats històrics de les cases del casc antic barceloní. Aquest coneixement i la seva ordenació en el temps i en el propi edifici, esdevenen una important eina a l'hora de determinar el seu valor patrimonial i l'abast o necessitat de la seva restauració.

Durada de la conferència: 2h

El cos del carrer Sant Sever del Palau de  la Generalitat de Catalunya
Sovint, l'arquitectura barroca civil ha estat en certa manera  marginada de l'imaginari identitari en relació al territori o a la pròpia ciutat de Barcelona. Les recerques realitzades l'any 2006 sobre l'edifici del carrer de Sant Sever de la Generalitat de Catalunya revelaren no tan sols una molt particular evolució estructural, sinó la gran qualitat constructiva dels seus diferents projectes arquitectònics; de manera especial en relació a la succesió de les obres barroques (des de 1604 fins a 1640). Les reformes del segle XVIII, i de forma destacada, les corresponents a l'establiment de l'Institut d'Estudis Catalans (1908-1912). en afegit a les obres de 1920 -corresponents a la intervenció de Puig i Cadafalch-, acabaren de donar la forma institucional que avui dia mostra l'edifici. Actualment aquest cos de l'edifici de la Generalitat  ha estat sotmés a una altra campanya de restauració.

Durada de la conferència: 1h. i 30 min.

Els acabats a l'arquitectura domèstica al casc antic de Barcelona


Publicacions
Publicacions
Les cobertes de la basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona


La construcció de les cases a la Barcelona barroca
Monogràfic dedicat a presentar les característiques materials i de projecte arquitectònic que identifiquen l'edilícia domèstica a la Barcelona del segle XIX. Es fa especial èmfasi en els exemples conservats i en els elements i peces que s'han descobert i posat en valor en els diferents estudis realitzats al llarg d'aquests anys.

Durada de la conferència: 1h

La construcció de les cases a la Barcelona gòtica


Lledó 9
Monogràfic dedicat a presentar les característiques materials i de projecte arquitectònic que identifiquen l'edilícia domèstica a la Barcelona dels segles XIV, XV i de la primera meitat del XVI. Es fa especial èmfasi en els exemples conservats i en els elements i peces que s'han descobert i posat en valor en els diferents estudis realitzats al llarg d'aquests anys.

Durada de la conferència: 1h.


Monogràfic dedicat a presentar les característiques materials i de projecte arquitectònic que identifiquen l'edilícia domèstica a la Barcelona dels segles XVII i XVIII. Es fa especial èmfasi en els exemples conservats i en els elements i peces que s'han descobert i posat en valor en els diferents estudis realitzats al llarg d'aquests anys.

Durada de la conferència: 1h
La construcció de les cases a la Barcelona romànica

La ciutat amagadaL'arquitectura històrica i de manera significativa, la construcció domèstica, en el casc antic de Barcelona, és una font directa del que han estat la seva evolució urbana al llarg del temps. Efectivament, els nombrosos estudis i recerques realitzats a l'entorn de la construcció civil, han permès conèixer les diferents solucions dels projectes arquitectònics històrics, i el que és més important, han possibilitat la descoberta i posada en valor d'elements que fins llavors havien estat amagats com a conseqüència de la lògica transformació històrica de les residències. És en aquest marc de recerca i descoberta, on caldria situar, entre d'altres, la llotja romànica del núm. 33 del carrer Carders, el pòrtic gòtic del núm.1 del carrer Montcada, l'aqüeducte romà al núm. 25 del carrer Ripoll o bé les pintures murals de finals del XII de la finca núm. 7 del carrer Lledó.

Durada de la conferència: 1h. i 30 min.


Altres:
   La restauració del claustre del Monestir de Ripoll
Catalunya

Sant Martí de les Tombetes (Pallars Jussà). Recerca i realitat d'un patrimoni ocult

 

 Les cobertes de l'església del Monestir de Sant Cugat
 

L'església de la col·legiata de Santa Maria de Mur (Pallars Jusà)
La construcció de les cases a la Barcelona
 del segle XIX
Els castells de frontera al Pallars Jussà


El castell de Sentmenat

Sostres i fusteries a l’arquitectura gòtica civil de Barcelona

El barri d'Icària: de les fàbriques a la Vila Olímpica / Els enderrocs al casc antic 1: La rambla del Raval /  Els enderrocs al casc antic (2) : El barri de Sant Pere i la Ribera /  La Barceloneta: Origen i transformació d’un barri /  El Raval : naixement i definició de la trama urbana històrica /  Can Fargas: Una torre romànica, una masia, una casa al districte d’Horta de Barcelona / Recerca, coneixement i valoració de l’edilícia històrica: Els estudis històrico-arquitectònics.


.

L'actual restauració dels murs de ras de planta baixa del Claustre de Ripoll - un projecte on hi participen el Bisbat de Vic, la Diputació de Girona i la Direcció General del patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya- ha permès localitzar alguns elements que fins el moment havien restat ocults pels revestiments de morter de ciment pòrtland realitzats vers la fi del segle XIX, en el marc de les obres realitzades pels arquitectes Elies Rogent i Martí Sureda. La recerca, a banda de descobrir el material petri dels murs i plantejar les seves datacions, ha possibilitat la identificació d'actuacions que anirien des del segle X  fins el segle XVIII, on hi destacarien els paraments preromànics o els corresponents a les campanyes de l'Abat Oliba (c.1032). Altrament, s'han posat al  descobert les obertures de la Sala Capitular (segle X) i de l'accés al dormitori del pis superior del claustre, així com la porta neoclassicista del refetor.


Durada de la conferència: 2h.  

L’església de la canònica de Santa Maria de Mur és un dels monuments romànics més emblemàtics de la comarca del Pallars Jussà. El seu projecte arquitectònic, iniciat en la segona meitat del segle XI, ha experimentat una evolució crono-estructural que és ben coneguda gràcies a l’estudi  de paraments realitzat l’any 1999 per l’empresa Veclus s.l. Entre les principals dades proporcionades per la recerca, figura la constatació de l’existència d’una nau lateral en el costat lateral nord, posteriorment ensorrada. L’estat actual de l’edifici permet analitzar i establir un interessant debat tècnic i pluridisciplinari, sobre aspectes rellevants de la tècnica constructiva romànica, de la posterior evolució històrica de l’edifici i, també, dels criteris de restauració aplicats en les darreres intervencions.

Durada de conferència: 1h.PublicacionsAltres:Com a resultat de les recerques realitzades l'any 2006, es posà de manifest la complexa evolució històrica del coronament de l'església del Monestir de Sant Cugat (Valles Occidental). Efectivament, a les solucions estrictament romàniques, detectables -per bé que restaurades- a la capçalera, se li sobreposaven en el  transsepte i en el cos de tres naus, diferents propostes cronològicament dissemblants. En aquest sentit, fou remarcable la descoberta de la coberta gòtica original de vessants de teula de la nau central (1294-1333), amagada a manera de cambra d'aire sota la cobrició actual. Tanmateix, es detectaren els testimonis dels encaixos de la resta de solucions baixmedievals de l'església i, de manera especial,  les modificacions barroques en forma de remuntes i nous coronaments dels murs. El conjunt de dades recollides va permetre la seva reconstrucció gràfica en cadascuna de les seves fases constructives.

Durada de la conferència: 1h.

El claustre posterior del Monestir de Santes Creus  /  Els Cellers cooperatius de Cèsar Martinell  /  Patrimoni i arquitectura a Tremp.


La Vil·la romana de Llorís (Pallas Jussà)

Monogràfic dedicat a una de les construccions més senyeres de l'arquitectura defensiva catalana. El seu valor patrimonial no resideix tan sols en els magnífics volums construïts vers el segle XI -els dos pisos del cos de muralla i la domus-  sinó en la interacció arquitectònica que es produeix amb les obres posteriors, en especial les gòtiques (amb l'ampli saló d'arc diafragmàtic) i les corresponents al palau barroc dels Sentmenat. Tampoc s'hauria de menystenir -quant a les solucions edilícies-, el pas de residència noble a menestralia i casa de pagès, amb les seves solucions estructurals certament originals. El castell ha estat recentment restaurat.

Durada de la conferència: 1h.


A partir del segle XI el territori que correspon actualment a la comarca del Pallars Jussà, va assistir a un nou procés d’ordenació geopolítica que comportà canvis intensos en la dinàmica de la frontera amb el món musulmà i amb laconvulsa definició territorial dels diferents comtats. L’aparició dels castells termenats, com Mur i LLordà, serà el màxim exponent d’aquest nou ordre i facilitarà la repoblació progressiva de l’anomenada “marca superior”, creant les condicions adequades per a l’aflorament de nuclis de poblament i de centres religiosos. Aquest monogràfic permetrà aprofundir en les característiques de l’arquitectura civil i militar de la zona, a través de dues propostes ben diferenciades (castell versus palau) però que, alhora, presenten trets essencials comuns. Les característiques físiques d’aquests nous centres de poder són també visibles en l’ampli conjunt de fortificacions de la zona.

Durada de la conferència: 1h
El jaciment de Sant Martí de les Tombetes s’ubica en la vessant nord del Montsec d’Àres (municipi de Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà). L’assentament conserva un interessant conjunt d’estructures de poblament i de fortificació que semblen remuntar-se al període ibero-romà, si bé són especialment destacables la necròpolis tardorromana, -datada als voltants del segle V-, i les estructures d’hàbitat associades. La gran quantitat d’elements arquitectònics del jaciment que conformen evidències arqueològiques “negatives” (tals com encaixos de suports de fusta o forats de les bigues dels forjats, entre d’altres) ha limitat notablement la possibilitat d’extreure’n conclusions a partir de l’aplicació de mètodes arqueològics convencionals. Tanmateix, la restitució de les evidències arquitectòniques i arqueològiques conservades, ha  permès obtenir dades concretes sobre els edificis que conformaven l’assentament i sobre les tècniques constructives emprades en el seu aixecament.

Durada de la conferència: 1h.
La vil·la de Llorís és un jaciment d’època romana situat en plena zona pre-pirinenca de la comarca del Pallars Jussà, amb una l’àrea d’interès arqueològic delimitada de més de 10.000 m2. La singularitat d’aquest complex constructiu radica en ser l’únic exemple localitzat, fins ara, en l'extrem Nord occidental de Catalunya.

Durada de la conferència: 1h
 
La decoració dels sostres gòtics, tant de l’arquitectura civil -pública i domèstica- com religiosa, permet sens dubte introduir-nos en tot un món pictòric d’alt interès iconogràfic sovint poc atès i conegut.  El discurs se centra en els embigats o sostres plans policromats que es conserven en diferents edificis civils de la ciutat de Barcelona, principalment en  l’arquitectura domèstica del període medieval. El fet de trobar-nos, en gran part dels casos, davant exemples arquitectònics impulsats principalment per mercaders  i nobles, implica l’ús d’uns processos i plantejaments diferents per al seu estudi. Conèixer la configuració d’un sostre o enteixinat i la seva història ens ajuda a entendre com la disposició de les peces condicionava l’elecció de la decoració aplicada i la seva iconografia, donant lloc a unes pautes decoratives que es van repetint en cada exemple, i que ens porten a parlar d’una iconografia amagada i poc explorada als sostres.

Durada de la conferència: 1 h.

Logo
Cursos de patrimoni
Galeria d'imatges Publicacions Biblioteca de pdf's La nostra gent Premsa Novetats Els nostres amics Veclus 25 any